Oleg Goncharenko Sailing School(#1093)

Associated Instructors

Oleg Goncharenko
#20052
Boris Tretyak
#20219
SERGEI VIKTOROVICH BOLDIN
#20215
Roman Troshin
#20221
Veniamin Koryuchkin
#20222
Vladlen Lisovik
#20223
Mikhail Khavin
#20220
Mikhail TEKUCHEV
#20493
Andrey Skorobogatykh
#20651
IGOR KHILEVSKYY
#20505
Vladislav Semionov
#20494
Mikhail Bokachev
#20496
Viacheslav Tokarev
#20495
Oleg Samoylov
#20498
Olga Kostina
#20497
Nikolay Smirnov
#20499
Denis Aksenov
#20588
Andrey Usachev
#20754
Artur Zabrodets
#20667
Oleg Smirnov
#20831
Sergey Sinitsyn
#20686
Nikolay Skalatskiy
#20666

Courses Info

Contact Info

Events

This School has no events scheduled.

File

This School has no files.

Video

This School has no videos.

Photo

This School has no photos.