Attending
Mikhail Voronov (101072)
Mikhail Voronov (101072)
Dmitry Bazhenov (101717)
Dmitry Bazhenov (101717)
Alexander Vladimirovich Kovalev (101724)
Alexander Vladimirovich Kovalev (101724)
Andrey Glavatskikh (101857)
Andrey Glavatskikh (101857)
Andrey Anatolievich Barokho (102607)
Andrey Anatolievich Barokho (102607)
Maybe Attending
No Users are maybe attending Bareboat Skipper theory.
Not Attending
No Users are not attending Bareboat Skipper theory.