Attending
Mikhail Voronov (101072)
Mikhail Voronov (101072)
Oksana Khilchuk (101581)
Oksana Khilchuk (101581)
Alexander Victorovich Alexandrov (101596)
Alexander Victorovich Alexandrov (101596)
Pavel Alexandrovich Alexandrov (101617)
Pavel Alexandrovich Alexandrov (101617)
Soldatov Michaylovich (101593)
Soldatov Michaylovich (101593)
Dmitriy Kuklin (101712)
Dmitriy Kuklin (101712)
Elena Stepanova (101604)
Elena Stepanova (101604)
Sergey Mitrichev (101734)
Sergey Mitrichev (101734)
Sergei Gorokhov (101709)
Sergei Gorokhov (101709)
Yuriy Rakh (101986)
Yuriy Rakh (101986)
IGOR GRIB (102019)
IGOR GRIB (102019)
Igor Barmin (102001)
Igor Barmin (102001)
Maybe Attending
No Users are maybe attending VHF Radio operator.
Not Attending
Dmitry Bazhenov (101717)
Dmitry Bazhenov (101717)
Alexander Vladimirovich Kovalev (101724)
Alexander Vladimirovich Kovalev (101724)